Groep 6 maakt de Cito-toets

In groep 6 maken onze leerlingen al sinds jaar en dag twee keer per jaar de Cito-toets. We hebben het dan over de M6 toets en de E6 toets. Met name de Cito-toets rekenen roept in groep 6 veel vragen op bij ouders.

We willen u graag informeren over de inhoud van deze toets, hoe u kunt oefenen met uw zoon of dochter en waarvoor de gegevens die uit deze toets komen rollen precies gebruikt worden.

 

Wat toetst de Cito-toets rekenen in groep 6?

Cito rekenen groep 6De Cito-toets rekenen in groep 6 is een aardige kluif voor leerlingen. Gedurende drie ochtenden maken ze een uur lang allerlei opdrachten. Die opdrachten lopen uiteen van optelsommen tot vermenigvuldigen en van rekenen met tijd en geld tot het rekenen met breuken.

De Cito-toets midden groep 6 toetst de vaardigheden die leerlingen in groep 6 medio december zouden moeten kennen, conform de landelijk bepaalde kerndoelen door de overheid. Het gaat om rekenvaardigheden die al jaren aangeboden worden en waarvan de laatste in groep 6 zijn geïntroduceerd.

Aan het einde van groep 6 maken de leerlingen van onze school ook nog eens de Eindtoets. Dit is niet de Cito Eindtoets van groep 8 (en heeft ook totaal niet het doel van die toets), maar wel de toets die nagaat of datgene aan het einde van het schooljaar bij kinderen bekend zou moeten zijn, ook daadwerkelijk bekend is.

De M6- en de E6-toets verschillen dus van elkaar, maar hebben gezamenlijk het doel om het rekenniveau van de klas en individuele leerlingen te bepalen.

 

Wat doet de school met deze gegevens?

Veel ouders stellen ons de vraag of Cito-toets gegevens openbaar worden gemaakt. Dat is niet het geval. De leerkracht zal de cijfers van een methodetoets mogelijk klassikaal opnoemen, maar de Cito-toetsen blijven onbesproken.

U krijgt de Cito-toetsen mee op de rapporten van januari en juni. Dan krijgt u achterin het rapport een overzicht te zien van de toetsen die afgenomen zijn en de vaardigheids- en schaalscores.

Onze intern begeleider gebruikt de gegevens van de Cito-toets om na te gaan of de leerlingen zich volgens de verwachting ontwikkelen. Wanneer dat niet zo is, kan de intern begeleider een aangepast programma maken en in overleg met de leerkracht zorgen dat de niet behaalde doelen alsnog behaald worden.

Dit kan klassikaal gebeuren, maar vaker gebeurt dit individueel.

Wanneer uw zoon of dochter in aanmerking komt voor een handelingsplan, wordt u daar door ons van op de hoogte gesteld.

Ook gebruiken we de gegevens van de Cito-toets later in de schoolloopbaan van uw zoon of dochter. We kijken namelijk naar de Cito-toetsen voor begrijpend lezen en rekenen als we het advies voor het vervolgonderwijs bepalen. Een slechte score op de Cito-toets in groep 6 is nog geen ramp, want we leggen meerdere gegevens naast elkaar. En wanneer een toets niet in de lijn der verwachting wordt gemaakt, trekken we zeker aan de bel.

 

Tot slot: voorbereiden op de Cito-toets

Op zich is het niet nodig om uw kind voor te bereiden op de Cito-toetsen van groep 6. Dat gebeurt op school. Onze lesmethode RekenRijk is voldoende uitgerust om kinderen klaar te stomen op de Cito-toetsen in het midden en aan het einde van het schooljaar.

Wanneer u wel iets wil doen om de Cito-toetsen goed te laten maken, is het vooral handig om te gaan automatiseren. Herhaal vaker de tafels, doe af en toe een staartdeling en help uw kind met de oefenboekjes die als huiswerk mee naar school komen. Met name breuken en meetkunde vormen in groep 6 nog wel eens problemen. Als daar goed naar gekeken wordt, zal een kind daar op meerdere momenten profijt van hebben.

Mocht u nog vragen hebben over de Cito-toetsen in groep 6 (rekenen of welke andere toets dan ook), komt u dan even langs bij de leerkracht.

Bewaren

Indeling groepen volgend schooljaar

Volgend schooljaar werken met de onderstaande groepsindeling:

Groep 1-2

Groep 1-2

Groep 3

Groep 4-5

Groep 6

Groep 7-8.

De groepsindeling is in het team en de medezeggenschapsraad besproken. Wij denken met deze indeling het meest recht te doen aan alle kinderen. De indeling van de leerkrachten op basis van bovenstaande groepen is nu onderwerp van gesprek.

Uiteenzetting verwijzing voortgezet onderwijs en Cito-toets

Het is intussen februari. Dat betekent dat er veel gebeurt op het gebied van voortgezet onderwijs. Ook zijn er onder ouders veel vragen over de Cito-toets. In deze post zetten we de verwijzing naar het voorgezet onderwijs nog eens uiteen en beantwoorden we enkele vragen over de Cito-toets, zoals de vraag “Moet ik met mijn kind oefenen voor de Cito-toets?” en “Welke Citotrainer is het beste?”

 

Verwijzing voortgezet onderwijs

De verwijzing naar het voortgezet onderwijs is in volle gang. De adviesgesprekken zijn intussen geweest. Het advies voor de richting waar uw zoon/ dochter naar toe gaat is gebaseerd op een viertal invloeden, namelijk:

 • De Cito-toetsen in het leerlingvolgsysteem
 • De Cito Entreetoets in groep 7
 • De werkhouding van uw zoon/ dochter
 • De resultaten van methodegebonden toetsen.

Dit is een gezonde afweging, omdat het Cito duidelijk in kaar brengt wat leerlingen over langere termijn aan kennis moeten beheersen en wat zij beheersen. De Entreetoets heeft deze vermoedens bevestigd of ontkracht (en weegt daarom zwaar mee). De werkhouding is waarmee uw zoon of dochter het de komende jaren zal moeten doen. Een zeer belangrijke bepalende indicator dus. En de resultaten van de methodegebonden toetsen zijn belangrijk, omdat we zo kunnen zien in hoeverre uw kind de lesstof blijft volgen.

 

OpeNaar de brugklasn dagen

U gaat nu de open dagen af en geeft binnen nu en enkele weken aan ons (schriftelijk op het uitgedeelde formulier) aan waar u uw kind naar toe stuurt. Let erbij op dat u het juiste niveau aanvinkt.

Nadien zal u bericht ontvangen over op te sturen stukken naar de middelbare scholen in de regio. Hierin begeleiden we u per brief, maar u kunt altijd telefonisch of per mail contact opnemen met de leerkracht van groep 8 of de directie.

 

Aanmelding

De aanmelding doen wij via een digitaal systeem. U geeft hier toestemming voor via het uitgedeelde formulier. Deze aanmelding doen wij met één druk op de knop en daar heeft u dus verder geen omkijken meer naar. Eind maart is de aanmelding definitief. U krijgt dan per post bericht van de school over de plaatsing van uw zoon/ dochter.

 

Tweede ronde?

Het komt wel eens voor dat een school zo in trek is dat er geloot moet worden. Er zijn dan kinderen die niet naar de school van hun eerste keuze kunnen. De Heidehoek heeft hier ervaring mee. Helaas gebeurt het nog steeds en is van tevoren moeilijk te zeggen op welke scholen een tweede ronde plaats gaat vinden.

De tweede ronde houdt in dat een kind een tweede keuze moet opgeven. Deze aanmelding vindt binnen zeven dagen plaats. Wij regelen die, maar hebben uiteraard uw goedkeuring nodig. Wanneer u een brief ontvangt dat er geloot moest worden en uw kind is uitgeloot, neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op. Dan kijken we hier verder.

 

Vragen over de Cito-toets

Er zijn ook heel veel vragen binnengekomen van ouders over de Cito-toets. Al enige jaren rommelt het hier. De meest gestelde vragen staan hieronder.

 

Is de Cito-toets verplicht?

Om te beginnen willen we stellen dat de Cito-toets een ander begrip is dan de Eindtoets. Ja, de Eindtoets is wettelijk verplicht gesteld. De Cito-toets niet. Er is meer toetsaanbod op de markt. Desondanks blijft OBS De Heidehoek de Cito-toets afnemen. De reden daarvoor is eenvoudig: we hebben een leerlingvolgsysteem dat aan het Cito-systeem hangt. Daarnaast neemt Cito zeer professionele toetsen af die een duidelijk beeld geven.

Oefent De Heidehoek de Cito-toets?

Wij oefenen niet met de Cito-toets, omdat alle stof breed behandeld is in de lessen rekenen en taal. Kinderen worden dus voorbereid op de Cito-toets. Je kunt ook stellen dat de Cito-toets de kerndoelen (waar alle basisscholen in Nederland verplicht aan moeten werken) toetst.

Kan ik thuis oefenen met mijn kind?

U kunt thuis altijd de Cito-toets met uw kind oefenen. De redenen daarvoor kunnen uiteenlopend zijn: uw zoon/ dochter heeft baat bij een kennismaking met de vragen op de toets, u wilt zeker weten dat alle vereiste strategieën en vaardigheden goed ingestudeerd zijn.

Wanneer mijn kind hoger scoort op de Cito-toets, kan hij dan nog naar hoger onderwijs?

Wanneer uw zoon/ dochter hoger scoort op de Cito-toets dan het advies dat in januari werd gegeven, kunnen wij besluiten een advies te heroverwegen. Er wordt dan wel heel kritisch gekeken of het niet een momentopname was en of een hoger advies ook in de lijn der verwachtingen had gelegen. Bij een hogere score en de wens tot heroverweging, neemt u als ouder het initiatief.

Wat is een goede Citotrainer?

Een goede Citotrainer laat zich niet heel makkelijk omschrijven. Er is veel te vinden. Een goede Citotrainer bereidt in elk geval de Cito-toets tot in detail door. De opzet en vraagstelling zijn vergelijkbaar en het liefst wordt er ook gebruik gemaakt van materiaal dat in het verleden aan bod kwam.

De meeste Citotrainers zijn betaald, maar er zijn ook gratis oefensites. Het is echter de vraag hoe toereikend die zijn.

Nog meer vragen?

Wilt u meer weten over de aanmelding van uw zoon/ dochter voor het voortgezet onderwijs? Of heeft u vragen over het advies dat u in januari kreeg? Neemt u dan contact op met hein@obsdeheidehoek.nl of kom langs na schooltijd. We zullen dan de tijd nemen om met u te praten.

DVD Afscheidsavond groep 8

De afscheidsavond wordt gefilmd. Als u het leuk vindt kunt u de dvd van deze avond nabestellen. Deze dvd kost €2,00. Ieder gezin kan één dvd bestellen. Wanneer u gescheiden bent zijn er twee dvd’s te bestellen. U kunt dit uiterlijk op 11 juli doorgeven aan Ruud. De dvd kunt u dan ook direct (gepast!) betalen.

Bedankje juffen- en meesterdag

Het is al even geleden maar voor de mei-vakantie hebben we onze verjaardagen gevierd en tevens de Koningsspelen gespeeld. Het weer werkte niet mee, maar wij hebben er een gezellige morgen van gemaakt. De hulpouders hebben enthousiast geholpen bij de spelletjes. Onze hartelijke dank daarvoor.

Ook willen wij alle kinderen en ouders nog hartelijk bedanken voor alle verwennerijen die wij deze dag hebben mogen ontvangen.

Bedankt juffen en meesterdag

Bezoek in gr. 1-2

In de morgen van 24 mei komen er enkele peuters van De Vrije Vleermuizen bij de groep van juf Lidy en Carola op bezoek. Zij komen tijdens de werkles zodat zij een kijkje kunnen nemen hoe het op de basisschool is.

Dit is al eerder een keer gebeurd. We kijken  uit naar ons jonge bezoek en gaan leuke dingen met ze doen!

Schoolfotograaf

SchoolfotoOp 26 mei komt de schoolfotograaf foto’s van alle kinderen, broertjes en zusjes maken. De fotograaf werkt met een witte achtergrond, waardoor kinderen in kleur-rijke kleding het mooist op de foto komen.

Programma:

 • 45 uur    groepen  3-4
 • 15 uur    groepen 1-2A
 • 45 uur    groepen 1-2B
 • 15 uur    pauze
 • 30 uur    groep 5
 • 00 uur    groepen 6/7
 • 30 uur    groep 8

Het is een indicatie. Sommige groepen hebben veel kinderen, andere groepen weinig.

 • 00            groepsfoto’s
 • 00            foto’s van broers en zussen
 • 00            familiefoto’s.

Familiefoto’s  is voor gezinnen waarvan de oudere kinderen of jongere kinderen niet op de Tweeklank zitten.

De gymlessen gaan gewoon door. Daar houden we rekening mee. De kinderen krijgen ook na de gymles even de tijd hun kapsel / kleding op orde te brengen voor de foto.

1 2