Ouders

De ouderraad bestaat uit 7 ouders van leerlingen van o.b.s. ‘de Heidehoek’. De raad wordt door de ouders gekozen. Samenstelling vindt plaats naar aanleiding van verkiezingen, die tijdens de jaarlijkse zakelijke ouderavond in het najaar wordt gehouden. Iedere ouder waarvan een kind bij de school is ingeschreven, kan zich kandidaat stellen en is kiesgerechtigd. De leden zijn in principe elke 3 jaar aftredend en herkiesbaar, zolang ze de kinderen op school hebben. De OR belegt 1x per maand een vergadering met het team en doet daarvan verslag.

Dit verslag hangt gedurende 1 maand in de hal van de school. De personen die zitting hebben in de OR staan vermeld in de bijlagen. De  leden van de ouderraad en het schoolteam zijn verdeeld over verschillende werkgroepen. Elk lid zit in een aantal werkgroepen die verantwoordelijk zijn voor de door hen te organiseren zaken.
Ouderactiviteiten

Van de hulp van ouders wordt bij de volgende activiteiten gebruik gemaakt:

*   begeleiding bij het technisch lezen

*   bij de ateliers (de keuzecursussen)

*   schoonmaken, 2 x per jaar wordt met hulp van ouders alle materiaal schoongemaakt

*   klussen, zo nu en dan wordt er een avond of ochtend georganiseerd

*   assisteren bij de sportdag, excursies, schoolreizen, projecten, vieringen en feesten

*   deelnemen aan de redactie van ’t Kupke, de dorpsschoolkrant

*   deelnemen aan de redactie van de Schoolklapper

*   de jaarlijkse rommelmarkt wordt door ouders en team georganiseerd in de maand september of oktober

*  oud papier ophalen, zeven keer per jaar wordt oud papier opgehaald in Vledderveen en omgeving, ouders helpen daarbij volgens een rooster. Dit betekent in de praktijk 1 à 2 keer per jaar helpen bij het ophalen.

*   begeleiding van gezelschapsspelletjes

*   begeleiden en vervoer van kinderen tijdens de jaarlijkse avondvierdaagse in Noordwolde

 

Ouderbijdrage

Het onderwijs aan leerplichtige kinderen is in principe gratis. Wel is er ter bekosti­ging van de verschillende activiteiten, zoals Sinterklaas, kerstviering, de school­reisjes en het feest van de laatste schooldag, een ouderbijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig en kan niet worden verplicht. Bij niet betalen van de bijdrage kan uw kind echter niet deelnemen aan de georganiseerde activiteiten, aangezien dit het nodige geld kost. Het bedrag dat nodig is voor deze door het team en/of ouderraad georganiseerde activiteiten kan ineens of in twee termijnen worden voldaan. U kunt het bedrag storten op bankrekening 3­6.58.11.882 t.n.v. Oudercom­missie o.b.s. ‘de Heidehoek’. Het totale bedrag moet uiterlijk 1 januari in het lopende schooljaar worden voldaan. De hoogte van de bijdrage vindt u in de bijla­gen.

 

Voor leerlingen die in de loop van het schooljaar worden aangemeld c.q. de school verlaten, wordt de ouderbijdrage aangepast. De opbrengst van de rommelmarkt en het oud papier wordt beschikbaar gesteld voor zaken die het onderwijs in de school en de kinderen ten goede komen.

 

Zakelijke ouderavond
Deze ouderavond wordt gehouden in ok­tober of november. Tijdens deze     avond worden de verkiezingen gehouden voor de ouderraad. Bovendien wordt het jaarver­slag gepresenteerd en besproken, vindt de financiële verantwoording plaats en kunnen­ gedachten, wensen en suggesties tus­sen ouders en ouderraad worden uitgewis­seld.

 

Samenstelling van de ouderraad
Voorzitter:

Els Baas

Penningmeester:

Jos Gulden

Secretaresse:

Sandra van der Ganzenwinkel-Veldhuijzen

Leden:

Jaap Cornelissen

Jaap van der Peet

Jaap WIllemsen

Christien Willemsen

Janet van der Knaap

Joop Boere

Albert Sonnesteen

Sandra van der Ganzenwinkel-Veldhuijzen

Jan Ot

Cor Korevaar

Heleen van Groeningen-den Buijzerd

 

Hoogte van de ouderbijdrage
Groep 1 – 2 –                             €   35,-

Groep 3 – 4 – 5                          €   40,-

Groep 6  7 – 8                           €   61,-

U kunt het bedrag storten op bankrekening 3­6.58.11.882 t.n.v. Oudercommissie obs ‘de Heidehoek’.

Het totale bedrag moet uiterlijk 1 januari in het lopende schooljaar worden voldaan.

 

Huidige werkgroepenverdeling/taakverdeling van schoolteam en ouderraad:

 Schoolgids  Joop
 Rommelmarkt  Albert
 Kerst  Christien, Janet en Cor
 Oud Papier  Jaap W., Jaap C. en Jaap van der P.
Sinterklaas  Jan
 Feestelijke ouderavond  Team en OR
 Avondvierdaagse  Carla, Jaap C. en Jaap van der P.
 Schoolgebouw Jaap W. en Jaap C.
 Laatste schooldag  Heleen, Cor en Jaap C.
 Publiciteit  Sandra
 Fotografie/video  Jaap C.
 Schoolplein/omgeving  Cor en Joop
 Projecten  Team, Joop en Jaap C.
 Zakelijke ouderavond  OR
 Verkiezingen O.R  OR
 Afscheid O.R leden  OR
 Schoonmaken materiaal  Team en OR in maart
 Budgettering/financiën  Cor
 Boekenkast Cor, Jaap C en Team