Informatie

7.1 Ouders

Wij willen graag dat ouders zich betrokken voelen. U heeft een gedeelte van de dag uw opvoedingstaak en verantwoordelijkheid voor uw kind aan ons toevertrouwd. Wij werken dus samen aan de vorming van uw kind. Het is belangrijk dat wij elkaar op de hoogte houden van wat er speelt. Er zijn vele vormen van contact tussen ouders en school:

 

De betrokkenheid van ouders

Regelmatig contact met ouders over de kinderen vinden we heel belangrijk. Van ouders willen we graag weten hoe het met de kinderen gaat en waar ze mee bezig zijn, zodat we daar op school op in kunnen spelen. Omstandigheden thuis hebben meestal consequenties voor het gedrag in de groep. Leerkrachten kunnen daar dan rekening mee houden. Door elkaar van de nodige informatie te voorzien kunnen we het welbevinden van de kinderen beter in de gaten houden.

 

Rapportbespreking/15-minuten gesprek

Een dag voordat de leerlingen hun rapport mee naar huis krijgen hebben de ouders de gelegen­heid tot het bespreken hiervan ­met de groepsleerkracht. Dit gebeurt voor alle groepen twee keer per jaar.

 

 

Voorlichtingsavond

Aan het begin van elk schooljaar worden er informatieavonden georgani­seerd, waar uitgelegd wordt wat er op school gedaan wordt, welke methodes er gebruikt worden en hoe er gewerkt wordt.

Ouders krijgen verder nog informatie op de volgende manieren:

 

Ouderbijdrage

Het onderwijs aan leerplichtige kinderen is in principe gratis. Wel is er ter bekosti­ging van de verschillende activiteiten, zoals Sinterklaas, kerstviering, de school­reisjes en het feest van de laatste schooldag, een ouderbijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig en kan niet worden verplicht. Bij niet betalen van de bijdrage kan uw kind echter niet deelnemen aan de georganiseerde activiteiten, aangezien dit het nodige geld kost.

U kunt het bedrag storten op bankrekening (opvragen directie) t.n.v. Ouderraad o.b.s. ‘de Heidehoek’. Het totale bedrag moet uiterlijk 1 januari van het lopende schooljaar worden voldaan. De hoogte van de bijdrage vindt u in de bijla­gen.

Voor leerlingen die in de loop van het schooljaar worden aangemeld c.q. de school verlaten, wordt de ouderbijdrage aangepast. De opbrengst van de rommelmarkt en het oud papier wordt beschikbaar gesteld voor zaken die het onderwijs in de school en de kinderen ten goede komen.

 

Hoogte van de ouderbijdrage

Groep 1 – 2 – 3 – 4 – 5 €   40

Groep 6 – 7 – 8                €   61

U kunt het bedrag storten op bankrekening 3­6.58.11.882 t.n.v. Oudercommissie obs ‘de Heidehoek’.

Het totale bedrag moet uiterlijk 1 januari zijn voldaan.

 

Huidige werkgroepenverdeling/taakverdeling van schoolteam en ouderraad: zie deze pagina

 

7.2 Privacy

De belangrijkste regels voor het vastleggen en gebruiken van persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Deze wet is op 1 september 2001 van kracht geworden. De WBP regelt onder welke voorwaarden persoonsgegevens verwerkt mogen worden. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een bepaald individu. De WBP heeft betrekking op alle gebruik – ‘verwerkingen’ – van persoonsgegevens, van het verzamelen ervan tot en met het vernietigen van persoonsgegevens. Op grond van de WBP zijn onderwijsinstellingen verplicht ouders te informeren en uit te leggen welke gegevens van de leerling/student gebruikt worden en aan wie de onderwijsinstelling wanneer welke gegevens wil verstrekken en met welk doel.

 

7.3 Informatieplicht

Ouders bezitten volgens de wet ouderlijk gezag over hun minderjarige kind(eren). Volgens diezelfde wet is de school verplicht de ouders op de hoogte te houden van de algemene gang van zaken op school en van het functioneren en de vorderingen van het kind. Ouders hebben recht van inzage in alle informatie, documenten, rapporten, onderzoeksverslagen e.d. over hun kind. De school mag geen informatie achterhouden of gegevens zonder toestemming van de ouders aan derden bekend maken.

Als het gaat om de vader, moet deze bovendien het kind hebben erkend, anders heeft hij helemaal geen recht op informatie, ook niet als hij erom vraagt. Deze ouders hebben een beperkt recht op informatie over hun kind. Het betreft alleen belangrijke feiten en omstandigheden, dus informatie over schoolvorderingen en evt. sociaalpedagogische ontwikkelingen op school.

 

In twee gevallen is de school niet verplicht om informatie te geven aan de ouder die niet het gezag heeft:

 

7.4 Informatie

 

7.4.1  Afspraak met leerkracht en/of directie

Als  u een gesprek met een leerkracht of de directeur wilt hebben, kunt u hiervoor een afspraak maken.

 

7.4.2  Nieuws

Het actuele schoolnieuws is te lezen op www.obsdeheidehoek.nl. Bij Twitter staan de laatste quotes over school of onderwijs. Bij actueel staan reportages van schoolactiviteiten, meestal met foto’s.

 

7.4.3 Dorpskrant ‘t Pummeltje

Vier keer per jaar verschijnt er een dorpskrant. Informatie van de school komt in deze krant te staan. Tussentijds verschijnt de schoolkrant ‘de Schoolklapper’ met actuele informatie die alleen bestemd is voor de ouders van kinderen van onze school.

Om ‘t Pummeltje kostendekkend te maken wordt een bedrag van € 5,25 per jaar gevraagd. Wie geen abonnement wil nemen krijgt alleen het schoolgedeelte.

 

7.4.4  Website

Website stichting Talent Westerveld

Op de website www.talentwesterveld.nl treft u informatie aan over de Stichting Talent. De informatie heeft zowel een intern als een extern karakter. Extern betekent bestemd voor iedereen die meer wil weten over Stichting Talent en intern alleen voor onze medewerkers. Zij beschikken daartoe over een eigen inlogcode.

De website van Stichting Talent biedt u algemene informatie over de organisatie van onze stichting en de scholen.

 

Website obs de Heidehoek

Ook bij een website dient terdege rekening gehouden te worden met de privacy van betrokkenen. Daarom hebben wij de volgende afspraken gemaakt.

 

7.5 Projecten
Regelmatig zijn er projecten op onze school. Vanaf groep 4/5 is elk kind met een eigen project bezig. Daarnaast doen we met de hele school projecten.
7.6   Overblijven/naschoolse opvang

Er zijn steeds meer kinderen die overblijven. Er is de mogelijkheid tegen betaling op school te blijven tussen de middag. De kosten zijn € 1,50 per keer. Als er niet te veel kinderen zijn zullen leerkrachten dit begeleiden. Zij zijn dan verantwoordelijk voor de opvang van uw kind. U kunt hierover een afspraak maken met de leerkracht van uw kind. Naschoolse opvang is ook mogelijk. Kinderdagverblijf ‘Het Speelkasteel’ te Noordwolde verzorgt de naschoolse opvang voor de plaatsen Vledder, Vledderveen en Nijensleek. Uw kind kan met een taxi bij de school worden opgehaald. Geschoolde krachten van ‘Speelwerk’ zijn de begeleiders van de buitenschoolse opvang. Deze opvang is bestemd voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar op roostervrije dagen en in vakanties. De opvangtijden zijn afgestemd op het schoolprogramma.