Overig

Sponsoring

Op dit moment hebben we geen sponsorcontracten en ontvangen dus geen sponsorbijdragen. Ook in de toekomst zal het moeilijk zijn voor een kleine dorpsschool om sponsors te vinden. Er is geen noodzaak voor beleid op dit gebied. Mochten er zich toch sponsors melden dan zullen we beleid maken en ons houden aan het convenant dat het ministerie heeft afgesloten. Dit convenant bevat gedragsregels die scholen als richtlijnen kunnen gebruiken. Eenmalig hebben we een sponsor gevonden voor schoolshirts die gedragen worden bij sport, avond4daagse en schoolreizen.

 

Praktische zaken

Parkeren

Achter de school is een ruime parkeerplaats, we willen graag dat alle ouders daar gebruik van maken.

 

 

 

Verjaardagen

Als kinderen jarig zijn mogen ze trakteren. We hebben het liefst een gezonde traktatie. Op onze kleine school worden alle kinderen getrakteerd. Leerkrachten hoeven niet ergens anders op getrakteerd te worden. Ze willen graag hetzelfde als de kinderen.

 

Bijzonderheden

Als er zaken zijn rondom de gezondheid of in de privéomstandigheden van het kind, die belangrijk zijn voor de leerkracht om te weten, geef dit dan zoveel mogelijk door dan kunnen ze er rekening mee houden. Uiteraard wordt vertrouwelijk omgegaan met de informatie.

 

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Uw kind valt onder de zorg van de sector Jeugdgezondheidszorg van de GGD Drenthe. De JGZ-medewerkers hebben tijdens de basisschoolperiode een aantal malen contact met uw kind en u als ouder of verzorger.

Het standaardprogramma bestaat uit een onderzoek in groep 2 en in groep 7, meestal in de school, soms in het GGD gebouw of op een andere plaats. Een logopedische screening vindt plaats in groep 1 en 2 door logopedisten die in een aantal gemeenten in dienst zijn van de GGD en bij de overige in dienst van de gemeente.

Bij het onderzoek worden een aantal lichamelijke aspecten bekeken en daarnaast wordt er aandacht besteed aan de

ontwikkeling van het kind in brede zin. Per groep kan de inhoud van het onderzoek verschillen. Voor de duidelijkheid:

tijdens het onderzoek worden geen inentingen gegeven. Bij een volledig onderzoek is het gewenst dan de ouder(s) of verzorger(s) aanwezig zijn.

Van tevoren ontvangen de te onderzoeken leerlingen (en hun ouders) bericht over de plaats en het tijdstip waarop het

onderzoek zal plaatsvinden. Uit het onderzoek kunnen bijzonderheden naar voren komen, waardoor een verwijzing naar

derden (b.v. de huisarts), een uitgebreider gesprek of een hercontrole wordt afgesproken. Hercontroles en screeningen

vinden in principe zonder ouders plaats, tenzij anders met u wordt afgesproken.

Na afloop van het onderzoek bespreekt de JGZ-medewerker de bevindingen die voor het functioneren van uw kind op

school van belang zijn, met de leerkracht, mits de ouders daarvoor toestemming hebben gegeven. Overleg met de JGZ

medewerker of tussentijds onderzoek is mogelijk.