Praktische informatie

Binnen onze stichting werken wij volgens de kwaliteitscyclus:

Op basis van het stichtingsplan en de bijstelling naar aanleiding van de evaluatie, worden de te behalen strategische doelen op schoolniveau voor de komende jaren geformuleerd door de directeur. Deze doelstellingen worden vastgelegd in het schoolplan (meerjaren strategisch en financieel beleid op schoolniveau).

De directeur is, binnen de kaders van de Stichting, belast met het formuleren van het beleid op schoolniveau. Hij legt dit vast in het schooljaarplan. Het formatieplan (personele inzet) en de begroting maken onderdeel uit van dit schooljaarplan. Jaarlijks wordt zowel interne als externe verantwoording afgelegd.

De directeur is, onder verantwoordelijkheid van de Algemeen Directeur, belast met de externe verantwoording aan onder andere de (rijks)accountant en de onderwijsinspectie.

Ook is hij/zij, onder verantwoordelijkheid van de Algemeen Directeur, belast met de interne verantwoording in de vorm van het schooljaarverslag, inclusief de jaarrekening. Hij maakt daarbij gebruik van de door het Onderwijsbureau aangeleverde administratieve gegevens.

Bovengenoemde documenten zijn opgesteld en verstuurd naar de Inspectie van het Onderwijs. Deze documenten liggen ter inzage op school.