Leerplicht

6.1   Leerplicht

In Nederland geldt de Leerplichtwet: deze wet garandeert elke jongere het recht op scholing en opleiding. Een goede opleiding, het liefst bekroond met een diploma, geeft nu eenmaal meer kans op een goede baan.

U bent er als ouder verantwoordelijk voor dat uw kind in de leerplichtige leeftijd bij een school staat ingeschreven en dat uw kind ook de school bezoekt.

 

6.1.1    Volledige leerplicht

Een kind moet volledig dagonderwijs volgen vanaf de eerste schooldag in de maand na de vijfde verjaardag. Hij/zij mag al naar de basisschool wanneer het vier jaar is. Hij/zij valt dan nog niet onder de leerplichtwet, maar voor hem/haar gelden wel de regels die de school voert over aanwezigheid en het volgen van onderwijs.

De volledige leerplicht eindigt aan het eind van het schooljaar (31 juli) van het jaar:

 

6.2 Beleid toelating en (tijdelijke) verwijdering

 

6.2.1  Toelating

Het bevoegd gezag van een basisschool beslist over de toelating van een leerling. Basisscholen kunnen uw kind ook weigeren omdat ze geen plaats hebben. Uw kind wordt dan niet afgewezen maar later toegelaten en op een wachtlijst geplaatst. Als een openbare basisschool geen plaats heeft, moet het bestuur van de school er voor zorgen dat uw kind (tijdelijk) op een andere school van het bestuur wordt toegelaten. Of uw kind op meerdere scholen van het bestuur op een wachtlijst kan worden geplaatst, beslist het bestuur.
Sommige kinderen zijn nog niet zindelijk. In dat geval mag de school uw kind weigeren. Niet zozeer op grond van de wet als wel op grond van de eigen regels die de school op dit punt heeft geformuleerd. Het is voor een leerkracht van groep één eigenlijk ondoenlijk (en onverantwoord) om de groep kleuters alleen te laten om uw kind te verschonen of te helpen. Als er toevallig in die groep een onderwijsassistent aanwezig is, zou het wel kunnen, maar dat is lang niet altijd het geval. U bent in deze situatie aangewezen op de bereidwilligheid van de school om met u te zoeken naar een oplossing.
Bezwaar
Als een school uw kind weigert, is het schoolbestuur verplicht schriftelijk de reden hiervoor aan u uit te leggen. U kunt dan binnen zes weken schriftelijk bezwaar maken. Vervolgens moet het schoolbestuur, nadat u bent gehoord, binnen vier weken een nieuwe beslissing nemen. Indien uw bezwaar niet gegrond wordt verklaard kunt u daarna een beroep doen op de burgerlijk rechter.

 

6.2.2  (Tijdelijke) verwijdering

In zeer uitzonderlijke situaties kunnen leerlingen (tijdelijk) verwijderd van school worden.

Op basisscholen komt dit zeer zelden voor, doorgaans alleen als een leerling een gevaar is voor medeleerlingen. Vanzelfsprekend zijn er vooral meerdere gesprekken gevoerd met de ouders/verzorgers en is er van school uit alles aan gedaan om escalatie te voorkomen. Als de toestand echter onhoudbaar wordt, is de procedure als volgt:

 

6.3 Aanmelden en inschrijven van nieuwe leerlingen

Bij het aanmelden van nieuwe leerlingen maken we onderscheid tussen reguliere instroom (leerlingen die nog niet leerplichtig zijn) en tussentijdse instroom (leerlingen die van een andere school komen).

Als uw kind van school afgaat, moet u zelf zorgen voor een aansluitende inschrijving bij een andere school. Dat geldt voor verandering van school per 1 augustus (nieuwe schooljaar), maar ook wanneer uw kind in de loop van het schooljaar de school verlaat, door verhuizing of om andere redenen. Als de school weigert uw kind in te schrijven of als uw kind tegen uw zin van school verwijderd wordt, kunt u de Algemeen Directeur om herziening van het besluit vragen en de leerplichtambtenaar inschakelen.

De leerplichtambtenaar controleert regelmatig of alle leerplichtigen inderdaad ergens staan ingeschreven. Als hij/zij een niet-ingeschreven leerplichtige ontdekt, zal hij/zij onderzoeken waarom deze niet ingeschreven staat en proberen een oplossing te vinden.

 

6.3.1  Procedure aanmelden

Leerlingen, die voor het eerst de basisschool bezoeken, meestal de jongste kleuters, kunnen op afspraak worden aangemeld bij de directie. In verband met de organisatie stellen we het op prijs dat u uw kinderen zo vroeg mogelijk (vanaf 2 jaar) komt aanmelden.

Om de inschrijving compleet te maken heeft de directeur een aantal persoonsgegevens van de leerling en de ouder(s)/verzorger(s) nodig. Tot slot dient één van de ouders/verzorgers het aanmeldingsformulier te ondertekenen.

 

6.3.2  Gegevens t.b.v. de inschrijving

Toelating van een leerling kan slechts plaatsvinden nadat de ouder(s)/verzorger(s) de gegevens betreffende de geslachtsnaam, de voorletters, de geboortedatum, het geslacht en het persoonsgebonden nummer van de leerling hebben overgelegd.

Bij de aanmelding van een kind wordt aan de ouders/verzorgers ook toestemming gevraagd voor het  plaatsen van foto’s en werkjes op de website (zie ook 7.2. privacy).

 

6.3.3  Procedure aanmelden leerling met een rugzakje

Ook het aanmelden van kinderen met beperkingen is mogelijk. Steeds meer ouders van kinderen met een beperking, wensen dat hun kind liefst in een gewone school onderwijs volgt.

Deze wens van de ouders om hun kind te laten integreren in het reguliere basisonderwijs is startpunt geweest van het beleid om te komen tot leerlingengebonden financiering, ook wel het ‘rugzakje’ genoemd.

Leerling-gebonden financiering (LGF) is extra geld voor leerlingen met een beperking, ernstige gedragsstoornis of psychisch probleem. Het gaat om leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs (VO). De school gebruikt de LGF voor extra begeleiding, zodat de leerlingen zoveel mogelijk in het reguliere onderwijs kunnen blijven.

Van de scholen wordt verwacht dat zij de toegang tot hun school voor deze leerlingen mogelijk maken.

We maken daarbij gebruik van ons protocol ‘Aanname beleid rugzakkinderen’. Daarin staat precies beschreven wat we als school kunnen maar ook wat we niet kunnen. In overleg met de ouders wordt bekeken of plaatsing op de Heidehoek een goede keuze zal zijn.

 

6.3.4  Plaatsing

Na aanmelding mag uw kind maximaal 5 dagen (10 dagdelen), 2 maanden voordat hij/zij 4 jaar wordt, meedoen in de groep. Daarover kunt u afspraken maken met de betreffende leerkracht en/of directie.

Op de dag dat uw kind  4 jaar is, wordt hij/zij ook op school verwacht.

De kinderen die van een andere basisschool komen, worden in principe geplaatst in de groep, waarin ze op de vorige basisschool ook zouden zitten.

 

6.3.5  Adreswijziging

Nadat een kind op onze school staat ingeschreven, kunnen we er normaal gesproken van uit gaan, dat dit kind een groot aantal jaren op onze school blijft. In de tussentijd kan er wel eens wat veranderen. Dit wordt niet altijd doorgegeven, wat weer tot gevolg heeft, dat onze leerlingenadministratie niet geheel compleet is.

Daarom hierbij het vriendelijk verzoek om, in geval van wijziging van adres en/of telefoonnummer of email dit het liefst schriftelijk aan de school door te geven.

Wanneer u tussentijds verhuist en uw kinderen gaan naar een andere school, geef dan even de naam en het adres van de nieuwe school door. De school moet dit namelijk aan de gemeente melden.

 

6.4 Verzuim/verlof

Een leerplichtig kind moet elke dag naar school. Als een kind verzuimt, zal de school de oorzaak onderzoeken en zo nodig in samenwerking met de leerplichtambtenaar nagaan of er een oplossing te vinden is.

 

Volgens de wet moet er van een ingeschreven leerling, in geval van verzuim zonder geldige reden, tijdig kennis worden gegeven van dit verzuim aan de leerplichtambtenaar. Daarom dienen ouders/verzorgers eventueel verzuim, voorzien van geldige reden, aan de school door te geven. Wanneer een kind, wegens ziekte, niet op school aanwezig kan zijn, dienen ouders/verzorgers dit, indien mogelijk telefonisch, door te geven, het liefst vóór schooltijd. Een schriftelijk bericht, mits op tijd bezorgd, is ook mogelijk. Voor vrijaf in gevallen als bezoek aan dokter, ziekenhuis e.d. wordt verzocht om vóór die tijd een briefje mee te geven. Ook in andere, bijzondere, gevallen dient eerst toestemming te worden gevraagd aan de directie. Op de school is hiervoor een verlofaanvraagformulier aanwezig.

 

6.4.1  Geoorloofd verzuim

Ziekte

Als uw kind ziek is, dan hoeft het niet naar school. U moet dit wel zo snel mogelijk aan de school melden. Als u uw kind vaak ziek meldt, kan de school of leerplichtambtenaar aan de schoolarts vragen om een onderzoek in te stellen.

Als uw kind ziek is, verzoeken wij u vriendelijk om dit tijdig, voor schooltijd, te melden middels een telefoontje of briefje. Wilt u geen zieke kinderen naar school sturen, ook al willen ze zelf nog zo graag. Dit in verband met overlast en eventueel besmettingsgevaar.

Als leerlingen tijdens schooltijd ziek worden, wordt telefonisch contact gezocht met de ouders/verzorgers, zodat de leerling opgehaald kan worden. Wilt u er zelf zorg voor dragen dat er een eventueel 2e telefoonnummer op school bekend is?

Godsdienst of levensovertuiging

Als uw kind verplichtingen hieromtrent moet vervullen, hoeft het niet naar school. U moet dit minstens 2 dagen van tevoren aan de school melden.

Vijfjarigen

Als uw kind 5 jaar is en de volle schoolweek nog niet aankan, mag het 5 uur per week thuis blijven. U moet dit melden aan de directeur van de school. Met toestemming van de directeur mag een vijfjarige zelfs ten hoogste 10 uur per week thuis blijven.

 

6.4.2  Ongeoorloofd verzuim

Als een kind zonder geldige reden niet naar school gaat, is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Meestal zal de leerkracht of directeur van de school contact met de ouder(s)/verzorger(s) opnemen om na te gaan wat er aan de hand is. Als dat niet vlot tot een goede oplossing leidt, is de school wettelijk verplicht binnen 3 dagen na constatering de leerplichtambtenaar in te lichten. Deze zal opnieuw proberen om in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) een manier te vinden om het kind wel regelmatig naar school te laten gaan; soms is het bijvoorbeeld goed om een andere school te zoeken, of is het nodig om hulp bij de opvoeding te organiseren.

Er worden drie soorten ongeoorloofd verzuim onderscheiden:

 

Medeverantwoordelijkheid leerlingen

Vanaf de leeftijd van 12 jaar is de leerling medeverantwoordelijk voor schoolbezoek.

Dit betekent dat een kind strafbaar kan worden gesteld als hij/zij zonder geldige reden de school verzuimt. De ouder(s)/verzorger(s) blijven natuurlijk in de eerste plaats voor het schoolbezoek van het kind verantwoordelijk.

 

6.4.3  Luxe verzuim

Verlof buiten schoolvakanties

De directeur van de school mag slechts éénmaal per schooljaar vakantieverlof verlenen voor maximaal 10 schooldagen. De directeur mag geen vakantieverlof verlenen in de eerste 2 lesweken van het schooljaar.

Vakantieverlof mag alleen worden verleend wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Er moet vanuit worden gegaan dat de ouder het merendeel van zijn/haar inkomen slechts in de zomervakantie kan verdienen.

Werkomstandigheden zoals uitval, planning, onderbezetting en bedrijfs- of gezinsomstandigheden, passen niet in het begrip specifieke aard van het beroep. Aan de leerplichtambtenaar kan advies worden gevraagd.

 

Procedure

 

Verlof in geval van gewichtige omstandigheden

Onder gewichtige omstandigheden verstaat de Leerplichtwet omstandigheden, die buiten de wil van de leerling en / of ouders plaatsvinden. Aan de leerplichtambtenaar kan advies worden gevraagd.

 

Omstandigheden, die in aanmerking komen voor extra verlof:

 

Procedure

 

 

6.4.4  Inschakelen leerplichtambtenaar

De school dient verzuim bij de leerplichtambtenaar te melden wanneer:

 

6.4.5  Bezwaar

Tegen beslissingen van de directeur en de leerplichtambtenaar over leerplichtzaken, kunt u een bezwaarschrift indienen. Informatie is bij de gemeente te verkrijgen.

 

6.4.6  Boete

Wie zich niet aan de leerplichtwet houdt, maakt zich schuldig aan een strafbaar feit. Hiervan kan proces-verbaal opgemaakt worden, wat kan leiden tot een boete of hechtenis.