Uiteenzetting verwijzing voortgezet onderwijs en Cito-toets

Het is intussen februari. Dat betekent dat er veel gebeurt op het gebied van voortgezet onderwijs. Ook zijn er onder ouders veel vragen over de Cito-toets. In deze post zetten we de verwijzing naar het voorgezet onderwijs nog eens uiteen en beantwoorden we enkele vragen over de Cito-toets, zoals de vraag “Moet ik met mijn kind oefenen voor de Cito-toets?” en “Welke Citotrainer is het beste?”

Verwijzing voortgezet onderwijs

De verwijzing naar het voortgezet onderwijs is in volle gang. De adviesgesprekken zijn intussen geweest. Het advies voor de richting waar uw zoon/ dochter naar toe gaat is gebaseerd op een viertal invloeden, namelijk:

Dit is een gezonde afweging, omdat het Cito duidelijk in kaar brengt wat leerlingen over langere termijn aan kennis moeten beheersen en wat zij beheersen. De Entreetoets heeft deze vermoedens bevestigd of ontkracht (en weegt daarom zwaar mee). De werkhouding is waarmee uw zoon of dochter het de komende jaren zal moeten doen. Een zeer belangrijke bepalende indicator dus. En de resultaten van de methodegebonden toetsen zijn belangrijk, omdat we zo kunnen zien in hoeverre uw kind de lesstof blijft volgen.

Open dagen

U gaat nu de open dagen af en geeft binnen nu en enkele weken aan ons (schriftelijk op het uitgedeelde formulier) aan waar u uw kind naar toe stuurt. Let erbij op dat u het juiste niveau aanvinkt.

Nadien zal u bericht ontvangen over op te sturen stukken naar de middelbare scholen in de regio. Hierin begeleiden we u per brief, maar u kunt altijd telefonisch of per mail contact opnemen met de leerkracht van groep 8 of de directie.

Aanmelding

De aanmelding doen wij via een digitaal systeem. U geeft hier toestemming voor via het uitgedeelde formulier. Deze aanmelding doen wij met één druk op de knop en daar heeft u dus verder geen omkijken meer naar. Eind maart is de aanmelding definitief. U krijgt dan per post bericht van de school over de plaatsing van uw zoon/ dochter.

Tweede ronde?

Het komt wel eens voor dat een school zo in trek is dat er geloot moet worden. Er zijn dan kinderen die niet naar de school van hun eerste keuze kunnen. De Heidehoek heeft hier ervaring mee. Helaas gebeurt het nog steeds en is van tevoren moeilijk te zeggen op welke scholen een tweede ronde plaats gaat vinden.

De tweede ronde houdt in dat een kind een tweede keuze moet opgeven. Deze aanmelding vindt binnen zeven dagen plaats. Wij regelen die, maar hebben uiteraard uw goedkeuring nodig. Wanneer u een brief ontvangt dat er geloot moest worden en uw kind is uitgeloot, neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op. Dan kijken we hier verder.

Vragen over de Cito-toets

Er zijn ook heel veel vragen binnengekomen van ouders over de Cito-toets. Al enige jaren rommelt het hier. De meest gestelde vragen staan hieronder.

Is de Cito-toets verplicht?

Om te beginnen willen we stellen dat de Cito-toets een ander begrip is dan de Eindtoets. Ja, de Eindtoets is wettelijk verplicht gesteld. De Cito-toets niet. Er is meer toetsaanbod op de markt. Desondanks blijft OBS De Heidehoek de Cito-toets afnemen. De reden daarvoor is eenvoudig: we hebben een leerlingvolgsysteem dat aan het Cito-systeem hangt. Daarnaast neemt Cito zeer professionele toetsen af die een duidelijk beeld geven.

Oefent De Heidehoek de Cito-toets?

Wij oefenen niet met de Cito-toets, omdat alle stof breed behandeld is in de lessen rekenen en taal. Kinderen worden dus voorbereid op de Cito-toets. Je kunt ook stellen dat de Cito-toets de kerndoelen (waar alle basisscholen in Nederland verplicht aan moeten werken) toetst.

Kan ik thuis oefenen met mijn kind?

U kunt thuis altijd de Cito-toets met uw kind oefenen. De redenen daarvoor kunnen uiteenlopend zijn: uw zoon/ dochter heeft baat bij een kennismaking met de vragen op de toets, u wilt zeker weten dat alle vereiste strategieën en vaardigheden goed ingestudeerd zijn.

Wanneer mijn kind hoger scoort op de Cito-toets, kan hij dan nog naar hoger onderwijs?

Wanneer uw zoon/ dochter hoger scoort op de Cito-toets dan het advies dat in januari werd gegeven, kunnen wij besluiten een advies te heroverwegen. Er wordt dan wel heel kritisch gekeken of het niet een momentopname was en of een hoger advies ook in de lijn der verwachtingen had gelegen. Bij een hogere score en de wens tot heroverweging, neemt u als ouder het initiatief.

Wat is een goede Citotrainer?

Een goede Citotrainer laat zich niet heel makkelijk omschrijven. Er is veel te vinden. Een goede Citotrainer bereidt in elk geval de Cito-toets tot in detail door. De opzet en vraagstelling zijn vergelijkbaar en het liefst wordt er ook gebruik gemaakt van materiaal dat in het verleden aan bod kwam.

De meeste Citotrainers zijn betaald, maar er zijn ook gratis oefensites. Het is echter de vraag hoe toereikend die zijn.

Nog meer vragen?

Wilt u meer weten over de aanmelding van uw zoon/ dochter voor het voortgezet onderwijs? Of heeft u vragen over het advies dat u in januari kreeg? Neemt u dan contact op met hein@obsdeheidehoek.nl of kom langs na schooltijd. We zullen dan de tijd nemen om met u te praten.